بسمه تعالی

 

نام ونام خانوادگی ................. نام پدر ............... شعبه......... آموزشگاه شهید رئیسی مقدم  ( پایه هفتم)

    

                                شماره                                                     امتحان فارسی ودستورفصل دوم

 

1

شعربا بهاری که می رسداز کیست؟

 

1

2

عبارت زیر چه کسی را معرفی می کند؟

وی درشیرازدیده به جهان گشود .درزمینه ادبیات کودک ونوجوان آثاری پدید آورد«باغچه ی توی گلدان »و«به هوای گل سرخ »از آثاراوست.»

1

3

نهاد چیست؟

                                                                                                             

 

1

4

برای هریک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید.

مثل  .............   .............. نظر ...............     ..............   شوق ...............   ..............

5/1

5

آرایه های ادبی رامشخص کنید.

مثل یک شاخه گل جوانه بزن                     مثل یک چشمه سار جاری شو

 

روشن وگرم زندگی پرداز                        آسمان مثل یک تبسم شد

 

دوره نوجوانی که اکنون کنار دروازه اش ایستاده ای وبه تو خوش آمد می گوید دوران شور وشوق وشکوفایی است.

 

3

6

قالب شعری چهار پاره را توضیح دهید .

 

«مویه کردن» یعنی چه ؟

 

منظور  شاعر از« آسمان مثل یک تبسّم شد » چیست ؟

 

منظور جمله ی «خود رابشناس تاخدارا بشناسی »  از کدام بیت دریافت می شود ؟

 

 

4

7

مفهوم کنایی جملات زیررابنویسید.

مثل علفی در باد می لرزید .       ........................               تپّه قد کشیده بود ..................

دندان بر دندان می سایید ......................                         خشکش زد .       .....................

2

8

عبارت زیر از چند جمله تشکیل شده است ؟

 «  استقلال طلبی ،کنجکاوی ،شوق یادگیری ودانایی نوجوانان راگاهی ناآرام جلوه می دهد.»

1

9

در عبارت زیر واژه های مشخص شده چه نقشی دارند ؟

می توانیم از لحظه های زندگی لذّت ببریم وجویبار باصفا وزلال وگوارای زندگی را گل آلود نسازیم

 

 

2

10

یکی از راه های تقویت املاپرورش  مهارت .......................است .

1

11

 درعبارت زیرفعل ها را مشخص کنید.

نوشتن به خطّخوش ویادگیری مهارت های دلنشین هنری وآفریدن نوشته ها وتصاویر زیبا زندگی را ازشکوفه های محبّت وامید به آینده سرشار می سازد

5/

www.hmnaser.blogfa.com

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم آذر 1392ساعت 10:35  توسط ناصر احمديان  | 
 

 

نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد           ای بسا خرقه که   مستوجب  آتش باشد

صوفی ما که ز ورد سحری مست  شدی           شامگاهش نگران باش که سر خوش باشد

خوش  بود  گر  محک  تجربه آید  به  میان           تا سیه روی  شوی  هر که  دروغش  باشد

خط  ساقی  گر ازین گونه  زند نقش  برآب           ای  بسا  رخ  که   بخونابه   منقش   باشد

ناز  پرورد    تنعم نبرد  راه  به   دوست                  عاشقی   شیوه   رندان   بلاکش   باشد

غم دنیی  دنی  چند خوری  باده  بخور                   حیف باشد  دل  دانا  که   مشوش    باشد

                                  دلق  وسجاده  حافظ  ببرد  باده فروش

                                  گر  شرابش  زکف  ساقی  مهوش باشد

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم بهمن 1391ساعت 10:48  توسط ناصر احمديان  | 
 

 

 

امتحان  فارسی  نوبت  اول پایه سوم

 

 

1

 در جای خالی کلمه مناسب بنویسید .

الف – مجموعه روایت فتح از ................می باشد .

 

ب- روضه خلد از ............ودر قرن ........می باشد.

 

ج- هدف از شعر تعلیمی رسیدن به سعادت و.................است.

 

1

1

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 

    1- « دیده بودم » فعل ....

 

الف – ماضی نقلی   □ ب - ماضی بعید □ ش  ج- مضارع التزامی  □  د- ماضی التزامی  □

 

 

2- کدام یک از ترکیب های زیر« وصفی» است ؟

 

 

الف –  تماشای بهار  □     ب – گوی سعادت □          ج-دامن صحرا   □         د-میوه ی الوان  □

 

2

2

کلمات را به معنی مناسب وصل کنید . ( یک واژه اضافی ست )

 

 

1 - تنبیه     2-مستمعی   3- انعام  4- سالار    5- فراست 6- سپهر    7- طرز   8- مسخّر

 

 

شنونده      پاداش    بیدار کردن     رام       شیوه      مهتر    حقوق ماهیانه    زیرکی    آسمان

 

 

3

1

الف -  ا ز طنزپردازان قرن هشتم وموش وگربه ازآثار اوست؟

 

 

ب  - موضوع کتاب « الا بنیه عن حقایق الادویه » چیست ؟

 

4

1

در عبارت وبیت زیر آرایه های ادبی را مشخص کنید .

 

حال من از دست تنگی   به مرحله ای رسیده بود

که آجر از خانه بر می آوردم ووجه معاش می ساختم .

 

 

عقل حیران شود از خوشه ی زرّین عنب          فهم عاحز شود ازحقّه یاقوت انار

 

 

5

1

  در این عبارت فعل و مفعول را مشخص کنید .

_ این توبره ی کاه بردار وبه لشکرگاه سلمان بر .

 

6

 

4

معنی عبارات وابیات زیر را بنویسید

 

_این ملاطفت بپذیر که عاقل در مهمّات توقّف جایز نشمرد .

 

 

 وقت آن است که باقی ضمان خود به ادا رسانم وآن عقده ببرید .

 

 

     که دانش زتنگی  پناه آورد      چو بیراه گردی به راه آورد

 

 

       آن چه در علم بیش می باید   دانش ذات خویش می باید  

 

 

7

1

 افعال عبارات زیر را به فارسی امروز برگردانید :

 

    -  صیّادان آن جا بسیار آمدندی .    -  روزی صیّاد دام بنهاد.

 

 

8

1

یک مثال بزنید که در آن فعل مضارع در معنای فعل ماضی به کار رفته است ؟

 

 

9

2

از مصدر « گفتن » فعل ماضی نقلی بسازید وآن را صرف کنید ؟

 

 

 

 

10

1

دو تفاوت قالب شعری « غزل » و « قصیده » را بنویسید ؟

 

 

 

 

11

2

یکی از شعرهای کتاب را از حفظ بنویسید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم بهمن 1391ساعت 20:43  توسط ناصر احمديان  | 
 

دانش آموز گرامی

تدریس  خصوصی درس ریاضی راهنمایی

توسط دبیران مجرب  رفسنجان

 

شماره تماس ۰۹۱۳۳۹۰۴۶۱۱  آقای فتحی

شماره تماس ۰۹۱۳۲۹۰۴۹۱۰آقای لبافی

+ نوشته شده در  شنبه سی ام دی 1391ساعت 22:55  توسط ناصر احمديان  | 

آبله: نوعي بيماري واگيردار كه به صورت تاول روي پوست بدن ظاهر ميشود

آداب: رسم ها،روش هاي پسنديده

ائمه:ج امام،پيشوايان

ابلاغ::رساندن

ارشاد كردن:راهنمايي،به راه راست هدايت كردن

از پي كسي رفتن:به دنبال كسي رفتن

استعمار:آباداني خواستن

استعمال:به كار بردن،معمول داشتن

اعتراض:ايراد گرفتن،نپذيرفتن

اعماق:ج عمق،ته

اقتباس:گرفتن،اخذ كردن

التهاب:برافروختگي

اولياء : ج ولي،دوستان خدا

اهتزاز:جنبيددن،تكان خوردن

بارگه:مخفف بارگاه،سراپرده

باطل:بيهوده

بديع :تازه،نو

بر:پهلو،سينه

بشارت:مژده

بصيرت:دانايي

بهت:متحير شدن،شگفتي

بيرون از حساب:بي اندازه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم دی 1391ساعت 19:22  توسط ناصر احمديان  | 
معانی لغات کتاب فارسی

کلاس:دوم راهنمایی

 

 

لغات        معانی

1-آرمان                   آرزو 

2-آزرم                    شرم

3-ابلاغ                    رساندن پیام

4-آداب                    ادب            

5-ا‍‍‍حادیث                 حدیث 

6-احزان                  غم ها         

7-ارادت                  میل

8-ارسال کردن           فرستادن

9-ارشاد کردن           راهنمایی

10-اساس                بنیان

11-استبداد               خودسری

12-استثنا                جدا کردن

13-استعداد              آمادگی

14-استعمار             آبادانی خواستن

15-استعمال             استفاده

16-اسرار               تکبر

17-اصلاح            مرمت

18-اصول               ریشه ها

19-اعتبار               ارزش

20-اعتراض            ایراد گرفتن

21-اعمال               به کاربردن

22-اعماق              عمق

23-اعیان               بزرگان

24-اغراض            غرض

25-افعال                کار ها 

26-اقتباس              گرفتن

27-التهاب              زبانه کشیدن

28-القاب               لقب

29-انس                دوستی

30-انیس               همدم

31-اولیا                 ولی

32-اهتزاز               جنبیدن

33-اهریمن              دیو

34-ایثار                 فداکار 

35-ایده آل               نهایت ارزو

36-اینترنت           شبکه ی رایانه ای

37-باطل                نادرست

38-بحر                  دریا

39-بدیع                  تازه

40-بسیج                 آمادگی

41-بشارت               مزده دادن

42-بلند آوزه             مشهور

43-بنی ادم               انسان

44-بهت                   تعجب

45-بیم                     ترسناک

46-پشته                   توده

47-پندار                  وهم

48-پیک                   قاصد   

49-تاب                    تحمل

50-تاکید                   پافشاری

51-تحریم                  منع کردن

52-تذکر                   یاداوری

53-ترویج                 رواکردن

54-تشتت                 پراکندگی

55-تعبیه                  قرار دادن

56-ثنا                     شکر

57-جدل                   جنگ

58-جزر                  پایین رفتن اب

59-جهل                   نادانی    

60-جیب                   یقه

61-چنو                    چون او

62-حرص                 طمع

63-حرمت                 عزت

64-حکمت                 دانش

65-حیات                 زندگی

67-خاربن                بوته ی خار

68-خالص                ناب

69-خلف                  فرزند

70-خیرالبشر             بهترین بشر

71-خیزش                انقلاب     

72-دام                     حیوان اهلی

73-دفتر                    کتاب

74-دل آویز                مطلوب

75-دلبند                    محبوب

76-دهر                     زمانه

77-ذکاوت                 تیزهوشی

78-رایحه                  بو

79-رجحان                 برتری

80-رسا                     بلند         

81-سرشار                 لبریز

82-سیم                     نقره

83-شط                     رود بزرگ

84-شفیع                   خواهشگر

85-شگرف                نیکو

86-صورتگر             نقاش

87-طبع                    سرشت

88-طراوت                شادابی      

89-عصاره                 چکیده     

90-عطش                   تشنگی   

91-غنی                     بی نیاز

92-فروغ                    نور 

93-فلک                     آسمان

94-قلمرو                    ناحیه

95-قیام                   به پا خواستن

96-کردار                   عمل

97-کنج                      زاویه  

98-لیاقت                    شایستگی

99-مایه                    اساس

100-متین                  استوار

101-محال                 غیرممکن

102-محو                  نابود کردن

103-مخوف               بیمناک

104-مرحمت              لطف

105-مسرور               شاد     

106-مسلم                  مسلمان

107-مشتمل                حاوی

108-مضامین              مفهوم ها

109-معاهده                عهد

110-معصوم              پاک

111-ملکا                  خداوندا

112-منحصر              محدود

113-موقر                 محترم

114-نجیب                 اصیل

115-ندرت                 کمی

116-نیت                   قصد         

117-ولا                    محبت

118-واسطه                 میانجی

119-هدی                   راه درست

120-هجران                دوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

                                 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم دی 1391ساعت 18:58  توسط ناصر احمديان  | 

بن مضارع

بن ماضی

مصدر

 

آشام

آشامید

آشامیدن

آزار

آزرد

آزردن

آویز

آویخت

آویختن

آفرین

آفرید

آفریدن

آویز

آویخت

آویختن

آلا

آلود

آلودن

آزما

آزمود

آزمودن

آرا

آراست

آراستن

آ

آمد

آمدن

افروز

افروخت

افروختن

انداز

انداخت

انداختن

افت

افتاد

افتادن

اندیش

اندیشید

اندیشیدن

ایست

ایستاد

ایستادن

باف

بافت

بافتن

بخش

بخشید

بخشیدن

بر

برید

بریدن

بلع

بلعید

بلعیدن

بوس

بوسید

بوسیدن

بند

بست

بستن

دوز

دوخت

دوختن

دوش

دوشید

دوشیدن

دو

دوید

دویدن

بین

دید

دیدن

رس

رسید

رسیدن

رقص

رقصید

رقصیدن

ریز

ریخت

ریختن

ساز

ساخت

ساختن

سرا

سرود

سرودن

سوز

سوخت

سوختن

شو

شد

شدن

شوی

شست

شستن

شنو

شنید

شنیدن

طلب

طلبید

طلبیدن

فرسا

فرسود

فرسودن

فروش

فروخت

فروختن

فهم

فهمید

فهمیدن

کار

کاشت

کاشتن

کش

کشت

کشتن

کش

کشید

کشیدن

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دهم آذر 1391ساعت 11:57  توسط ناصر احمديان  | 
دعا کلید رحمت

وضو کلید نماز ونماز کلید بهشت است

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم شهریور 1391ساعت 11:49  توسط ناصر احمديان  | 

مفهوم بیت های زیر رابنویسید.

اول دفتر به نام ایزد دانا                                                              صانع پروردگار حّی توانا

علم چندان که بیش تر خوانی                                                    چون عمل در تونیست نادانی

انیس کنج تنهایی کتاب است                                                   فروغ صبح دانایی کتاب است

بی ادب می شود از فیض الهی محروم                         خویش را می کند از جهل وشقاوت معدوم

 

 

 

لغات زیر را معنی کنید     .                                    

   تعب :     ..........         نژند :   ...........دیار  :............            دودمان : ...........

                                                                                                                                                                                     گیتی : ...........    فضیلت :........  .اهتراز .............     معمور .........               

          مترادف کلمات زیر را بنویسید .                                                   

  خالص ............                                          زیبا    ............

آرایه های ادبی بیت زیر  را مشخص کنید.

         برق از شوق که می خندد  بدین سان قاه قاه

                                                                         ابر از هجر که می گردد بدین سان زارزار               

 

 

متضاد واژه های زیر را بنویسید                                                                                   صلح :       ............                      لذّت    :...............

 

باکلمات زیر جمله ی ادبی بنویسید .

مبرّا    :                      شقاوت  :                                                                                                                                                                                                                                                                                                      شقاوت   


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم دی 1390ساعت 23:4  توسط ناصر احمديان  | 

با واژه های زیر جمله بسازید

الف -  انحطاط   :

ب-طنین   :

 

ازمیان واژه های زیر کلمه هایی را که تشدید می گیرند مشخص کرده وتشدید آن ها را بنویسید.

 

محنت     -       معصیت  - خاصی   -      متحیر -    حیرت -  خلاص

 

 

با توجّه به معنی واملای واژه ها     جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .

 

الف – باید شناخت که سوگند دروغ عمر  و .....................زندگی  زود خلل کند .  

                                                 (       اساس         -      اثاٍث                 )

 

ب-   من او را....................وگفتم اگر امیر صواب داند  اجازه فرماید تا بروم .                                    (  شکر گذارم        -      شکر گزارم        )

ج-     یک روز ناگهان از آسمان باران بارید و..............شهر متوقّف شد.         

                                                                               (        حیات     -     حیاط          )

د-    جوان ایرانی  نیاز دارد که در .................اوّل  خود را بشناسد شناسد     

                                                       (    وحله        -         وهله                )  

 

درمتن زیر غلط های املایی را پیدا کرده وصحیح آن ها را بنویسید .

آن چه میان آسمان وزمین است  چون میق وباران وبرف وتگرگ ورعد وبرق وقوس و غزع  وعلاماتی که در هوا پدید آید ، همه عجایب صنع حق تعالی 

 است  واین همه آیات  حق تعالی است وتو از جمال صورت   قصر وبسیاری غلامان وصریر ملک وی هیچ خبر ندارد.

روزی صیاد دام بنهاد ،  گربه در دام  افتاد وبماند وموش به طلب طئمه از سوراخ  بیرون رفت .به هر جانب برای احتیاط چشم   می انداخت  . ناگاه نظر به   گربه افکند  ، 

 چون گربه بسته دید ،شاد گشت .

 

 

صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.

 

الف  - در املای کلمات مرکب نوشتن هر دو شکل (  جدا نویسی و سر هم نویسی   )درست است ا      .                                                                                    

   ب- پس از تصحیح املا در نوشتن شکل صحیح غلط های  املایی بهتر است آن ها را در جمله به کار ببریم   . 

                                                              

          

  املای کدام واژه با توجّه به معنی صحیح نیست؟

 

الف- طنین  : آواز  □     ب- رخصت :اجازه □     ج- متاع : کالا  □      د- تفظیلی: برتری  □    

  

          املای کدام وازه صحیح نیست  ؟ 

 الف -خاطره  ب -تداعی□          ج-صلاله □   د-  اصلاح □

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم دی 1390ساعت 22:48  توسط ناصر احمديان  |