مفهوم بیت های زیر رابنویسید.

اول دفتر به نام ایزد دانا                                                              صانع پروردگار حّی توانا

علم چندان که بیش تر خوانی                                                    چون عمل در تونیست نادانی

انیس کنج تنهایی کتاب است                                                   فروغ صبح دانایی کتاب است

بی ادب می شود از فیض الهی محروم                         خویش را می کند از جهل وشقاوت معدوم

 

 

 

لغات زیر را معنی کنید     .                                    

   تعب :     ..........         نژند :   ...........دیار  :............            دودمان : ...........

                                                                                                                                                                                     گیتی : ...........    فضیلت :........  .اهتراز .............     معمور .........               

          مترادف کلمات زیر را بنویسید .                                                   

  خالص ............                                          زیبا    ............

آرایه های ادبی بیت زیر  را مشخص کنید.

         برق از شوق که می خندد  بدین سان قاه قاه

                                                                         ابر از هجر که می گردد بدین سان زارزار               

 

 

متضاد واژه های زیر را بنویسید                                                                                   صلح :       ............                      لذّت    :...............

 

باکلمات زیر جمله ی ادبی بنویسید .

مبرّا    :                      شقاوت  :                                                                                                                                                                                                                                                                                                      شقاوت   


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰ساعت 23:4  توسط ناصر احمديان  | 

با واژه های زیر جمله بسازید

الف -  انحطاط   :

ب-طنین   :

 

ازمیان واژه های زیر کلمه هایی را که تشدید می گیرند مشخص کرده وتشدید آن ها را بنویسید.

 

محنت     -       معصیت  - خاصی   -      متحیر -    حیرت -  خلاص

 

 

با توجّه به معنی واملای واژه ها     جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .

 

الف – باید شناخت که سوگند دروغ عمر  و .....................زندگی  زود خلل کند .  

                                                 (       اساس         -      اثاٍث                 )

 

ب-   من او را....................وگفتم اگر امیر صواب داند  اجازه فرماید تا بروم .                                    (  شکر گذارم        -      شکر گزارم        )

ج-     یک روز ناگهان از آسمان باران بارید و..............شهر متوقّف شد.         

                                                                               (        حیات     -     حیاط          )

د-    جوان ایرانی  نیاز دارد که در .................اوّل  خود را بشناسد شناسد     

                                                       (    وحله        -         وهله                )  

 

درمتن زیر غلط های املایی را پیدا کرده وصحیح آن ها را بنویسید .

آن چه میان آسمان وزمین است  چون میق وباران وبرف وتگرگ ورعد وبرق وقوس و غزع  وعلاماتی که در هوا پدید آید ، همه عجایب صنع حق تعالی 

 است  واین همه آیات  حق تعالی است وتو از جمال صورت   قصر وبسیاری غلامان وصریر ملک وی هیچ خبر ندارد.

روزی صیاد دام بنهاد ،  گربه در دام  افتاد وبماند وموش به طلب طئمه از سوراخ  بیرون رفت .به هر جانب برای احتیاط چشم   می انداخت  . ناگاه نظر به   گربه افکند  ، 

 چون گربه بسته دید ،شاد گشت .

 

 

صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.

 

الف  - در املای کلمات مرکب نوشتن هر دو شکل (  جدا نویسی و سر هم نویسی   )درست است ا      .                                                                                    

   ب- پس از تصحیح املا در نوشتن شکل صحیح غلط های  املایی بهتر است آن ها را در جمله به کار ببریم   . 

                                                              

          

  املای کدام واژه با توجّه به معنی صحیح نیست؟

 

الف- طنین  : آواز  □     ب- رخصت :اجازه □     ج- متاع : کالا  □      د- تفظیلی: برتری  □    

  

          املای کدام وازه صحیح نیست  ؟ 

 الف -خاطره  ب -تداعی□          ج-صلاله □   د-  اصلاح □

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰ساعت 22:48  توسط ناصر احمديان  |